سیستم های ردیاب

جهت کاووش در مناطقی که ما از وجود هدف در آن آگاه نیستیم یا منطقه مورد نظر جستجو بسیار وسیع می باشد و با دستگاه های ردیاب که معمولاً با نیروی الکترواستاتیک رادار کار می کند و دارای آنتن می باشد و محدوده هدف را برای نما مشخص می کنند.